Michal Procházka

Samostatný vedecký pracovník

profil


V mojej doterajšej práci som sa venoval vedeckému výskumu a som schopný riešiť aj neštandardné a nové problémy. Taktiež som bol vedúcim laboratória a tak mám skúsenosti s vedením menšieho tímu ľudí.

K plneniu zverených úloh pristupujem zodpovedne a systematicky. Hľadám stabilné zamestnanie, v ktorom budem môcť svoje schopnosti a skúsenosti ďalej rozvíjať.

Pracovné skúsenosti


September 2021 – súčasnosť

Samostatný vedecký pracovník pre výskum a využitie humínových látok v spoločnosti HUMAC s.r.o.

Aplikovaný výskum humínových látok pre využitie na tvorbu nových produktov, spolupráca s vedeckými pracoviskami, samostatná publikačná činnosť, podávanie projektov z oblasti záujmu firmy, spracovanie tuzemských a zahraničných publikácii s produktmi firmy.
Technická podpora a správa webových stránok spoločnosti.

HUMAC s.r.o. Werferova 1, 040 11 Košice

Krmivársky podnik, výroba poľnohospodárskych hnojív, výroba výživových doplnkov

September 2015 – 2023 (od septembra 2021 čiastočný úväzok)

Vedecký pracovník na Oddelení kompozitných materiálov na Ústave polymérov SAV v Bratislave (vedecko-výskumná činnosť)

Vedecko-výskumná činnosť, riešenie domácich i zahraničných projektov, vedenie doktorandov, vedenie laboratória, spolupráca na výskumnej a vývojovej činnosti a autorstvo alebo spoluautorstvo na aktívnych výstupoch z tejto činnosti.
Špecializoval som sa na mechanickú analýzu polymérnych materiálov a kompozitov technikou nanoindentácie.

Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava

Vedecko-výskumná inštitúcia

September 2011 – september 2015

Doktorandské štúdium na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie

Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok a seminárov v bakalárskych a magisterských odboroch, spolupráca na výskumnej a vývojovej činnosti pracoviska a autorstvo alebo spoluautorstvo na aktívnych výstupoch z tejto činnosti.
Počas štúdia som sa zameral na hmotnostnú spektrometriu sekundárnych iónov a degradačné mechanizmy na fotoaktívnom povrchu TiO2.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava

Verejná vysoká škola

Členstvo v organizáciách


HUMAC Group n.o. – riaditeľ (od 2022)

Slovenská chemická spoločnosť (SChemS) – člen predsedníctva (od 2017) (člen od 2008)

Európska sieť mladých chemikov (EYCN) – delegát (2018 – 2020)

Mladí vedci SAV – predseda (2018 – 2019)

Dátum poslednej úpravy: 08.05.2024