25. januára 2019

Simona

V roku 2016 som ukončila doktorandské štúdium na Katedre analytickej chémie PRIF UK . Po skončení doktorandského štúdia som prijala ponuku a ostala pracovať na katedre ako odborný asistent (vysokoškolský pedagóg). V rámci výučby som participovala na viacerých predmetoch momentálne som na rodičovskej dovolenke.

Počas štúdia som sa zameriavala najmä na kombinácie metód kvapalinovej chromatografie s metódami atómovej spektrometrie. Bola som spoluzodpovedným riešiteľom  v projekte Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) a viacerých projektoch Vedeckej grantovej agentúry (VEGA), vedúcou projektov pre mladých vedeckých pracovníkov (Grant UK 3x). 

Popri štúdiu som  pracovala aj ako laboratórny technik, vďaka čomu mám bohaté skúsenosti s prácou v laboratóriu. Taktiež som si doplnila vzdelanie o Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), ktorým som ako pedagogický zamestnanec získala pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti s odbornou špecializáciou v predmete chémia.

Som členkou Slovenskej chemickej a Slovenskej spektroskopickej spoločnosti.

Vo voľnom čase sa venujem nášmu psovi Tobbymu, rada háčkujem, cvičím s fyzioterapeutom a pomáham tvoriť webstránky podľa požiadaviek klientov.