Vitajte na mojich stránkach!

RNDr. Michal Procházka, PhD.
 Pavla Horova 1, 841 08 Bratislava
 missoprochazka@gmail.com
facebook.com/missoprochazka
 +421 915 706 723

 vCard

qr code
 Stianuť vCard BEGIN%3AVCARD%0D%0AFN%3ARND.+Michal+Proch%C3%A1zka%2C+PhD.%0D%0AN%3AProch%C3%A1zka%3BMichal%3B%3BRNDr.%3BPhD.%0D%0AEMAIL%3BINTERNET%3Amissoprochazka%40gmail.com%0D%0AEMAIL%3BINTERNET%3Amichal.prochazka%40savba.sk%0D%0AEMAIL%3BINTERNET%3Amisso132%40qip.ru%0D%0ATEL%3BCELL%3A%2B421915706723%0D%0AURL%3Ahttp%3A%2F%2Fprochazkovci.sk%0D%0AEND%3AVCARD%0D%0A

O mne

Som zamestnaný ako vedecký pracovník na Ústave polymérov Slovenskej Akadémie Vied. Popri tom sa snažím cvičiť a pripraviť sa na niektorý z ďalších SPARTAN RACE pretekov. Prvý som zvládol v septembri 2015 v Tatranskej Lomnici, druhý v roku 2016 v Košiciach a v roku 2017 sa chystám na Trifectu.

Webstránky

Venujem sa tvorbe webstránok. Ovládam programovacie jazyky html, php, java, css, prácu s databázami a responsive design, takže vytváram zaujímavé a funkčné stránky.

Ukážky z mojej tvorby:

Zamestanie - UPOL SAV

Od 01.09.2015 som začal pracovať na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konkrétne na Oddelení kompozitných materiálov.
Moja práca zahŕňa najmä merania na prístroji Nanoindentor Hysitron TI 750 Ubi.

Kontakt

Univerzitné vzdelanie

V roku 2006 som začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2009 som získal titul Bc. v odbore Chémia, v roku 2011 titul Mgr. v odbore Fyzikálna chémia a v tom istom roku som nastúpil na doktorandské štúdium na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie. V roku 2013 som získal titul RNDr. A v roku 2016 aj PhD.
Väčšinu svojich prác som vykonal v Medzinárodnom laserovom centre na stroji menom SIMS. Viac o tomto stroji môžete nájsť TU.

Kontakt

RNDr. Michal Procházka, PhD.
 ResearchGate.net
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4
Slovensko

Bakalárska práca
Michal Procházka: Fotokatalytická dekompozícia cholesterolu na tenkom filme nanokryštalického TiO2 UV žiarením: SIMS – štúdia

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Bakalárska práca, 29 strán, 3 prílohy, 2009

Cholesterol je organická látka vyskytujúca sa vo všetkých živých organizmoch a je nevyhnutná pre život. Nachádza vo všetkých bunkových membránach, kde zabezpečuje ich stabilitu. Na pochopenie rozpadového mechanizmu tejto látky sme v našej práci používali veľmi efektívny fotoakatalyzátor, nanokryštalický oxid titaničitý (TiO2). Pomocou neho je možné rozkladať organické molekuly na jednoduchšie fragmenty. K tomuto rozkladu dochádza až po ožiarení TiO2 UV svetlom a jednotlivé fragmenty možno študovať pomocou SIMS (hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov). Touto metódou možno sledovať rozličné hmotnostné signály základnej molekuly cholesterolu (molekulový ión [M-H]+) a fragmentačných iónov ([M-OH]+, [M-CxHy]+). Po ožiarení UV svetlom za atmosférických podmienok sa zloženie povrchu mení, cholesterol sa rozkladá, intenzita píku prislúchajúceho molekulovému iónu sa znížila na polovicu. Tieto zmeny možno pripísať reakciám s reaktívnymi časticami, •OH radikálmi a superkyslíkom •O2- vyvolaným UV fotónmi.

Kľúčové slová: fotokatalýza, oxid titaničitý, cholesterol, SIMS

Diplomová práca
Michal Procházka: Hmotnostná spektrometria rozkladu cholesterolu na povrchu foto-katalyzátora TiO2

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Diplomová práca, 50 strán, 7 príloh, 2011.

Oxid titaničitý (TiO2) je polovodičový fotokatalyzátor so šírkou zakázaného pásu 3,2 eV. Pôsobením UV svetla s vlnovou dĺžkou menej ako 388 nm môže dôjsť k vzniku páru elektrón–diera. A ak nedôjde k rekombinácii náboja, môže dôjsť k redoxným reakciám, pri ktorých vznikajú z naadsorbovanej vody a kyslíka veľmi reaktívne častice, •OH radikál a superkyslík •O2-. Tieto radikály následne spôsobujú degradáciu organických molekúl adsorbovaných na povrchu. Cieľom tejto práce bolo sledovanie degradácie cholesterolu, ako modelového príkladu organického znečistenia povrchu, na povrchu TiO2 v závislosti od dĺžky ožarovania UV svetlom pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS).
V práci boli použité vzorky cholesterolu nanesené na sklenom substráte s tenkým filmom na-nokryštalického TiO2 bez ožarovania a s dobou ožarovania UV svetlom 1, 3, 7, 16 a 24 hodín. V spektrách je dobre stanovená závislosť znižovania intenzity píkov zodpovedajúcim fragmentom cholesterolu [M–OH]+ a [M–H]+ v závislosti od dĺžky ožarovania vzoriek UV svetlom. Pri neožiarenom TiO2 sú určené molekulové ióny cholesterolu s vysokými intenzitami. Konkrétne pre molekulový ión [M–H]+ je to 35267 cts a pre [M–OH]+ 95247 cts. Pri ožaro-vaní povrchu UV svetlom dochádza k jeho čisteniu, čomu napovedá aj pokles intenzity [M–OH]+ o 46% po 7 hodinách, o 72% po 16 hodinách a až o 88% po 24 hodinách ožarova-nia v porovnaní s cholesterolom na neožiarenom TiO2. Predpokladá sa, že ešte dlhším ožarovaním by došlo k úplnému vyčisteniu povrchu od cholesterolu.

Kľúčové slová: fotokatalýza, oxid titaničitý, cholesterol, hmotnostná spektrometria

Písomná práca k dizertačnej skúške
Michal Procházka: Štúdium degradačných mechanizmov cholesterolu na povrchu fotoaktívneho TiO2 pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov

Rigorózna práca
Michal Procházka: Vplyv hrúbky TiO2 vo fotoaktivovanom procese tvorby radikálov

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Rigorózna práca, 29 strán, 2 prílohy, 2013.

Nanokryštalický oxid titaničitý (nc-TiO2) je polovodičový fotokatalyzátor. Na jeho povrchu vznikajú vplyvom UV žiarenia veľmi reaktívne častice, ktoré môžu následne rozkladať iné látky nachádzajúce sa na povrchu nc-TiO2. Aby tento proces prebiehal efektívne, musí na povrch nc-TiO2 dopadať UV svetlo s dostatočnou intenzitou. Cieľom tejto práce bolo sledovanie degradácie cholesterolu, ako modelového príkladu organického znečistenia povrchu, na povrchu nc-TiO2. Tenké filmy z nc-TiO2 boli pripravené sedimentáciou nanoprášku na kremenné sklo. Tento typ skla bol vybraný z dôvodu, že prepúšťa svetlo aj v UV oblasti s dostatočnou intenzitou. Preto bolo možné systém cholesterol/nc-TiO2/sklo ožarovať z hornej strany (zo strany cholesterolu) a aj zo spodnej strany (zo strany skla) a tieto výsledky porovnávať. V práci boli vzorky analyzované hmotnostnou spektrometriou sekundárnych iónov (SIMS) po ožarovaní UV LED diódou s vlnovou dĺžkou 365 nm každých 15 minút po dobu 2 hodín.
V hmotnostných spektrách je dobre stanovená závislosť znižovania intenzity píkov zodpovedajúcim fragmentom cholesterolu [M–OH]+, [M–H]+ a [M–CH3]+, v závislosti od dĺžky ožarovania vzoriek UV svetlom. Porovnaním intenzít píkov pri ožarovaní z hornej strany a zo spodnej strany je zrejmé, že pri ožarovaní zo spodnej strany je pokles o niečo menší, čo môže byť spôsobené znížením intenzity svetla prechodom cez vrstvu kremenného skla a tiež vrstvu nc-TiO2. Avšak toto zníženie nie je veľmi veľké, a preto možno aj tento spôsob využívať na efektívnu degradáciu organických nečistôt na povrchu. Tento spôsob má výhodu v tom, že pri ožarovaní zo spodnej strany sa vylúči vplyv UV žiarenia na degradáciu niektorých látok na povrchu.

Kľúčové slová: tvorba radikálov, fotokatalýza, oxid titaničitý, kremenné sklo cholesterol, SIMS

Participácia na projektoch

Centrum excelentnosti bezpečnostného výskumu

Moja účasť: meranie na Thermo Scientific ITQ 1100 GC/MS na FChPT STU

 

NOTES - NOvel TErahertz Sources

 

Medzivládna vedecko-technická spolupráca Slovensko – Portugalsko

SK-PT-0015-12 Teoretické a experimentálne štúdium polymérnych vrstiev zakotvených na povrchoch ako ochrana proti adsorpcii proteínov

Moja účasť: meranie na SIMS v MLC

Publikačná a edičná činnosť

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Názov  TiO2 photocatalytic degradation of cholesterol: SIMS study
Zdroj. dok.  Surface and Interface Analysis. - ISSN 0142-2421. - Vol. 45, Iss. 1 (2013), s. 22-26
Spoluautori  Stupavská M., Jerigová M., Velič D.

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov  Analýza interakcií polyanilínových reťazcov s nanočasticami zlata, ako progresívnej triedy senzorov
Zdroj. dok.  ChemZi. - ISSN 1336-7242. - Roč. 10, č. 2 (2014), s. 52
Spoluautori  Inés Morais e Vasconcelos de Miranda, Halászová S., Velič D.

AEG - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

Názov  Kostolík sv. Margity Antiochijskej očami hmotnostnej spektrometrie
Zdroj. dok.  Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Vol. 102, No. 8 (2008), s. 731
Spoluautori  Stupavská M., Jerigová M., Velič D.
  
Názov  Degradácia cholesterolu na fotokatalyzátore TiO2: SIMS - štúdia
Zdroj. dok.  Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Vol. 104, No. 6 (2010), s. 493
Spoluautori  Stupavská M., Jerigová M., Velič D.

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Názov  Čistenie povrchov pomocou TiO2 a UV
Zdroj. dok.  Studentská vědecká konference 2014 [elektronický zdroj]. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-7464-359-0. - Nestr. [4 s.] [CD-ROM]
Spoluautori  Velič D.

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Názov  Porovnanie hmotnostných spektier rôznych typov matríc
Zdroj. dok.  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - ISBN 978-80-223-3592-8. - S. 1123-1128 [CD-ROM]
Autor  Slušná, L.
Spoluautori  Velič D., Procházka M., Halászová, S.

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

Názov  TiO2 photocatalytic degradation of cholesterol: SIMS study
Zdroj. dok.  SIMS 18. 18th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry. - Trento : Fondazione Bruno Kessler, 2011. - S. 221]
Spoluautori  Stupavská M., Jerigová M., Velič D.
  
Názov  SIMS study of UV/TiO2 photocatalytic degradation of cholesterol
Zdroj. dok.  SIMS Europe 2012. - Münster : Westfälische Wilhelms-Universität, 2012. - S. 55
Spoluautori  Stupavská M., Velič, D.
  
Názov  Odbúravanie cholesterolu na povrchu TiO2: SIMS - štúdia
Zdroj. dok.  Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Roč. 108, č. 8 (2014), s. 769
Spoluautori  Velič D.
  
Názov  Photocatalytic Degradation of Cholesterol on Nanocrystalline Titanium Dioxide
Zdroj. dok.  NANOCON 2014 [elektronický zdroj], Ostrava : TANGER, 2014 S. 127 [CD-ROM]
Spoluautori  Jerigová M., Velič, D.

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Názov  Štúdium fotokatalytickej degrádacie cholesterolu na filmoch TiO2 pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
Zdroj. dok.  Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - ISBN 978-80-970712-4-0. - S. 78 [CD-ROM]
Spoluautori  Velič D.
  
Názov  Fotoaktivácia na tenkom filme TiO2 na skle zadnou aktiváciou UV svetlom
Zdroj. dok.  ChemZi. - ISSN 1336-7242. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 154-155
Spoluautori  Stupavská M., Velič D.
  
Názov  Čistenie povrchov pomocou fotokatalytických reakcií TiO2: SIMS analýza
Zdroj. dok.  Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Preveda, 2014. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Nestr. [1 s.] [online]
Spoluautori  Velič D.

AFL - Postery z domácich konferencií

Názov  Hmotnostná spektrometria rozkladu cholesterolu na povrchu fotokatalyzátora TiO2
Zdroj. dok.  ChemZi. - ISSN 1336-7242. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 164
Spoluautori  Stupavská M., Velič D.                                                     

Účasť na konferenciách

6. ročník mezinárodní konference Nanocon, Brno, 05.-07.11.2014. CZ

Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Ostrava, 07.-10.09.2014. CZ

Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014, Bratislava, 07.05.-06.06.2014. SK

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014, Bratislava, 09.04.2014. SK

Zjazd chemikov, Tatranské Matliare, 06.-13.09.2013. SK

Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013, Bratislava, 04.04.-05.05.2013. SK

SIMS Europe 2012. European Workshop on Secondary Ion Mass Spectrometry, Münster, 09.-11.09.2012. DE

International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, Štrbské Pleso, 03.-06.10.2012. SK

SIMS 18. 18th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry, Riva del Garda, 18.-23.09.2011. IT

Zjazd chemikov, Tatranské Matliare, 05.-09.09.2011. SK

Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Pardubice, 28.-30.06.2010. CZ

60. jubilejní sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Olomouc, 01.-04.09.2008. CZ

Kurzy a školenia

Škola GC-MS Pragolab 02.02.2015 - 05.02.2015

Škola GC-MS

Prieskum IT Fitness Test 2015 15.01.2016

Výsledky prieskumu

Doučovanie

Vyštudoval som odbor Fyzikálna chémia na PriF UK v Bratislave. Ale matematika je odjakživa mojím obľúbeným predmetom. Doučoval som už svojich spolužiakov na ZŠ a profesionálne som sa doučovaniu začal venovať počas strednej.

Doučovaniu matematiky žiakov ZŠ a SŠ sa úspešne venujem už niekoľko rokov. Ak máš aj ty nejaký problém, kontaktuj ma ☺. Prídem k Vám a pomôžem so zopakovaním si učiva, prípravou na písomky, monitory, prijímačky,...

Môj účet na

V roku 2013 som mal 42 doučovaní, v roku 2014 som mal 131 doučovaní, v roku 2015 som mal 88 doučovaní, v roku 2016 som mal 29 doučovaní a v tomto roku zatiaľ 38 doučovaní.

Kontakt
 missoprochazka@gmail.com
 0915 706 723
 Môj profil na Doučma.sk

Cenník
Osobne odporúčam pravidelné doučovanie aspoň 1 krát do týždňa, lepšie viackrát.
45 minút = 8 €
60 minút = 10 €
90 minút = 15 €

Vytváram stránku s príkladmi. Aktuálnu verziu môžeš nájsť tu: matematika.prochazkovci.sk.

Knihy, ktoré vlastním a rád využívam pri výuke:

Pre ZŠ

Pre SŠ