Univerzitné vzdelanie

RNDr. Simona Procházková, PhD.
 curmova@fns.uniba.sk
 ResearchGate.net

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra analytickej chémie, CH2-317
Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovensko

Bakalárska práca
Simona Čurmová: Analýza a charakterizácia humínových látok a lignínov kombináciou metód kvapalinovej chromatografie a pokročilých detekčných techník

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Bakalárska práca, 51 strán, 2010.

Cieľom predloženej práce bolo zosumarizovanie publikovaných prác v období posledných 10 rokov o využití techník kvapalinovej chromatografie na analýzu a charakterizáciu humínových látok a lignínov, pričom sa dôraz kládol najmä na použitie kombinácie metód kvapalinovej chromatografie a využitie najnovších pokročilých detekčných techník. V teoretickej časti boli zhrnuté základné informácie o zložení, štruktúre a možnostiach využitia envirobiomakromolekúl ako aj o niektorých spôsoboch ich izolácie. Výsledkom tejto práce boli aj prehľadné tabuľky, v ktorých sú zosumarizované jednotlivé práce z viacerých hľadísk, ako pôvod, použitá stacionárne fázy, mobilné fázy a spôsob detekcie. Počet publikovaných prác z roka na rok stúpa, čo si môžeme vysvetliť ako zvýšený záujem o poznanie základných charakteristík týchto prírodných látok. Dokonalejšie poznanie spomínaných látok nám umožňuje širšie možnosti ich využitia v oblasti ochrany životného prostredia a v rôznych odvetviach priemyslu. Zaujímavosť týchto envirobiomakromolekúl je daná najmä skutočnosťou, že sa jedná o látky prírodného pôvodu s dostatočne veľkými zásobami v prírodných matriciach.

Kľúčové slová: humínové látky (HL), lignín, rozmerovo-vylučovacia chromatografia (SEC), reverzno-fázová vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (RP-HPLC), kombinácia chromatografických metód, pokročilé detekčné techniky.

Diplomová práca
Bc. Simona Čurmová: Vývoj analytickej metódy na stanovenie medi v ľudskom moči využitím kvapalinovej chromatografie so spektrofotometrickou detekciou

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Diplomová práca, 67 strán, 2 prílohy, 2012

Meď ako stopový prvok zohráva významnú úlohu v mnohých biologických procesoch. V ľudskom tele, už v malom množstve, pôsobí na rôzne enzýmy ako silný katalyzátor. Zvýšený obsah medi v organizme sa prejavuje pri genetickom ochorení metabolizmu, Wilsonovej chorobe. Táto diplomová práca sa zaoberá stanovením stopových koncentrácií medi v ľudskom moči využitím kvapalinovej chromatografie v spojení so spektrofotometrickou detekciou vo viditeľnej oblasti spektra (HPLC-VIS). V predkolónovom derivatizačnom kroku bolo použité selektívne chelátotvorné činidlo 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolín (neokuproín), ktoré reakciou s Cu(I) vytvára hydrofóbny chelát. Za účelom redukcie Cu(II) na Cu(I) bola pridávaná do vzoriek moču a taktiež do mobilnej fázy kyselina askorbová, ako slabé redukčné činidlo. Na rýchlu separáciu žlto-oranžového chelátu, ktorý bol detegovaný pri vlnovej dĺžke λmax= 453 nm, bola využitá monolitová kolóna Chromolith Performance RP-8e (100 × 4,6 mm). Technikou gradientovej elúcie, miešaním tlmivého roztoku (2,84 mmol L–1 kyselina askorbová/64,87 mmol L–1 octan amónny; pH = 5,9) a metanolu bola dosiahnutá požadovaná separácia chelátu do 9 minút. Táto novo vytvorená metóda bola úspešne aplikovaná na stanovenie medi v ľudskom moči.

Kľúčové slová: meď, ľudský moč, neokuproín, chelát, kvapalinová chromatografia, spektrofotometria.

Písomná práca k dizertačnej skúške
Mgr. Simona Procházková: Možnosti kombinácie kvapalinovej chromatografie s atómovými spektrálnymi detekčnými technikami

Rigorózna práca
Mgr. Simona Procházková: Stanovenie medi v ľudskom moči RP–LC metódou s využitím monolitovej kolóny a predkolónovej derivatizácie neokuproínom

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Rigorózna práca, 22 strán, 2 prílohy, 2014

Táto rigorózna práca sa zaoberala vývojom reverzno-fázovej kvapalinovo chromatografickej metódy (RP-LC-UV/VIS) na stanovenie stopových koncentrácii medi v ľudskom moči po predkolónovej derivatizácii. Ako vysoko selektívne chelátotvorné činidlo sme použili 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolín (neokuproín), ktorý s Cu(I) vytvára hydrofóbny, žlto-oranžový chelát s charakteristickým absorpčným spektrom a maximom pri vlnovej dĺžke 453 nm. Za účelom redukcie Cu(II) na Cu(I) bola pridávaná do vzoriek ľudského moču a taktiež do mobilnej fázy kyselina askorbová, ako slabé redukčné činidlo. Na separáciu chelátu (meď:neokuproín) sme použili kolónu monolitového typu vyrobenú zo silikagélu s modifikovaným povrchom oktylovými skupinami (Chromolith Performance RP-8e 100 × 4 mm I.D.). Aplikovaním RP-LC–UV/VIS metódy s využitím gradientovej elúcie sme dosiahli separáciu do 9 minút. Vyvinutú analytickú metódu sme úspešne použili na stanovenie stopových koncentrácii medi vo vzorkách ľudského moču.

Dizertačná práca
RNDr. Simona Procházková: Využitie neokuproínu ako derivatizačného činidla na stanovenie medi v ľudskom moči metódami kvapalinovej chromatografie a atómovej spektrometrie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Dizertačná práca, 93 strán, 4 prílohy, 2016

Predložená dizertačná práca sa zameriava na štúdium a vývoj nových analytických metód na stanovenie medi v ľudskom moči na nízkych koncentračných úrovniach. V práci bola využitá selektívna tvorba hydrofóbneho chelátu reakciou jednomocnej medi s chelátotvorným činidlom 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolínom (neokuproínom) ako derivatizačným činidlom v mierne kyslom prostredí. Selektívna tvorba chelátu Cu(I):neokuproín bola aplikovaná: 1. na predkolónovú derivatizáciu medi pred jej stanovením metódou kvapalinovej chromatografie v systéme s obrátenými fázami so spektofotometrickou detekciou (RP-LC–UV/VIS) a 2. na koncentrovanie medi technikou extrakcie s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov pred jej stanovením metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s plameňovou atomizáciou (CPE-FAAS). Správnosť navrhnutých metód bola overená analýzou certifikovaných referenčných materiálov ľudského moču URN ASY CONTROL a nezávislou porovnávacou metódou atómovou absorpčnou spektrometriou s elektrotermickou atomizáciou (ETAAS). Vyvinuté metódy boli úspešne použité na stanovenie medi na nízkych koncentračných vo vzorkách ľudského moču od zdravých jedincov a od osôb trpiacich Wilsonovou chorobou.

Kľúčové slová: stanovenie, derivatizácia, meď, neokuproín, chelát, ľudský moč, kvapalinová chromatografia, extrakcia, atómová absorpčná spektrometria.

Participácia na projektoch

Názov projektu:   Vývoj nových multidimenzionálnych chromatografických metód na analýzu a charakterizáciu biomakromolekúl.
Koniec riešenia projektu: 31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:   RNDr. Róbert GÓRA, PhD.
Názov projektu:   Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok komplexných environmentálnych a biologických vzorkách.
Koniec riešenia projektu:   31.12.2015
Zodpovedný riešiteľ:   prof. RNDr. Milan HUTTA, CSc.
Názov projektu:   Návrh a vývoj vhodných rozhraní pre kombináciu kvapalinovej chromatografie s metódami atómovej spektrometrie pri riešení praktických problémov špeciačnej analýzy organokovových zlúčenín prítomných v biologických a environmentálnych matriciach.
Koniec riešenia projektu:   31.12.2015
Zodpovedný riešiteľ:   doc. RNDr. Radoslav HALKO, PhD.
Názov projektu:   Vývoj a aplikácia analytických metód špeciácie a skoncetrovania ekologicky významných prvkov s využitím nanočasticových oxidov a biologických substrátov ako sorbentov pre extrakciu tuhou fázou.
Koniec riešenia projektu:   31.12.2015
Zodpovedný riešiteľ:   doc. RNDr. Mária ŽEMBERYOVÁ, PhD.
Názov projektu:   Vývoj rýchlej analytickej metódy s využitím kolóny monolitového typu na stanovenie medi u pacientov trpiacich Wilsonovou chorobou.
Koniec riešenia projektu: 31.12.2013
Identifikačné číslo: UK/308/2013
Zodpovedný riešiteľ:   RNDr. Simona PROCHÁZKOVÁ
Názov projektu:   VVývoj metód kvapalinovej chromatografie v kombinácii s atómovými spektrálnymi detekčnými technikami na stanovenie iónov kovov a ich organicky viazaných foriem.
Koniec riešenia projektu: 31.12.2015
Identifikačné číslo: UK/101/2015
Zodpovedný riešiteľ:   RNDr. Simona PROCHÁZKOVÁ

Publikačná a edičná činnosť

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Názov   Biosorbents for solid-phase extraction of toxic elements in waters.
Zdroj. dok.   In Environ. Chem. Lett. 2015, ISSN 1610-3661, vol. 14, no. 1, p. 67–77.
Autor Okenicová, L.
Spoluautori   Žemberyová, M. - Procházková, S.
  
Názov   Determination of copper in human urine by cloud point extraction and flame atomic absorption spectrometry.
Zdroj. dok.   In Anal. Lett. 2016, ISNN 0003-2719, vol. 49, no. 11, p. 1656–1668.
Autor Procházková, S.
Spoluautor Halko, R.
  
Názov   Determination of copper in human urine by RP-LC after pre-column derivatization with neocuproine and use of monolithic column.
Zdroj. dok.   In Chromatographia. - ISSN 0009-5893. - Vol. 77, Iss. 15-16, Sp. Iss. (2014), s. 1019-1025.
Autor Halko, R.
Spoluautori   Procházková, S., Okenicová, L., Hutta, M., Božek, P.
  
Názov   Optimization of a new cloud point extraction procedure for determination of trace amounts of copper in human urine.
Zdroj. dok.   In Chem. Listy. - ISSN 0009-2770. - Vol. 107, Suppl. 3, Sp. Iss. SI (2013), s. S425-S427.
Autor Procházková, S.
Spoluautori   Okenicová, L., Halko, R.
  

ADF – Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Názov   Analytické metódy na stanovenie medi v ľudskom moči.
Zdroj. dok.   In Zdravotnícke Listy. 2014, ISSN 1339-3022, Roč. 2., č. 4, s. 35–41.
Autor   Procházková, S.
Spoluautori   Božek, P. - Halko, R.
  

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Názov   ZIC®-hydrophilic interaction chromatography separation of purine and purine bases.
Zdroj. dok.   CECE 2014. 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. - Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2014. - - ISBN 978-80-904959-2-0. - S. 364-367.
Autor   Carballo Marrero, S.
Spoluautori   Procházková, S. - Schreiber, L. - Halko, R.
  
Názov   A Sensitive gradient liquid chromatography method for analysis amino acids in degradation products of humic substances.
Zdroj. dok.   CECE 2012. 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. - Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2012. - ISBN 978-80-904959-1-3. - S. 142-146.
Autor   Bielčíková, N.
Spoluautori   Góra, R., Hutta, M., Procházková, S.
  
Názov   Determination of copper in human urine by liqiud chromatography with spectrophotometric detection with used monolith column.
Zdroj. dok.   CECE 2012. 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. - Brno : Institute of Analytical Chemistry AS CR, 2012. - ISBN 978-80-904959-1-3. - S. 242-247.
Spoluautori   Halko, R., Hutta, M., Bielčíková, N., Božek, P.

Účasť na konferenciách

CEEPUS Symposium and Summer School on Bioanalysis [16th] - Warsaw, 6.-15.7.2016. PL

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi [14.] - Bratislava, 3.-6.5.2016. SK

Zjazd chemikov [67.] - Horný Smokovec, 7.-11.9.2015. SK

International Conference Analytical Methods and Human Health [20th] - Patince, 15.-18.6.2015. SK

International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2014, Brno, 20.-22.10.2014. CZ

Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností, Ostrava, 7.-10.9.2014. CZ

International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Smolenice, 28.6.-6.7.2014. SK

Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014, Bratislava, 7.5.-6.6.2014. SK

Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2014: mezinárodní konference, Olomouc, 10.-14.2.2014. CZ

International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE Junior 2013, Brno, 12.-13.11.2013. CZ

International Symposium on Separation Sciences, Poreč, 25.-28.9.2013. HR

Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, 9.-13.9.2013. SK

Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013, Bratislava, 4.4.-5.5.2013. SK

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013, Bratislava, 24.4.2013. SK

Analytické metódy a zdravie človeka : medzinárodná konferencia, Rajecké Teplice, 24.-27.6.2013. SK

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 , Bratislava , 25.4.2012. SK

Študentská vedecká konferencia, Bratislava, 14.11.2012. SK

International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE 2012, Brno, 1.-2.11.2012. CZ

Študijné pobyty

V rámci môjho PhD štúdia som absolvovala 1–mesačnú študentskú stáž a 2–mesačnú študentskú stáž (Ceppus), kde som sa pod vedením 1) prof. Michaela Murkovica na Katedra potravinovej chémie a technológie venovala stanoveniu stopových koncentrácií medi pomocou fenantrolinových derivátov s využitím monolitovej kolóny a pod vedením 2) prof. Mareka Trojanowicza na Inštitúte jadrovej chémie a technológie vo Varšave venovala stanoveniu 90Sr.

Univerzita: Technická univerzita v Grazi
Katedra: Potravinovej chémie a technológie
Obdobie: Apríl 2015 (1 mesiac)

Univerzita: Varšavská univerzita
Katedra: Katedra analytickej chémie
Laboratórium: Laboratórium prietokovej analýzy a kvapalinovej chromatografie
Obdobie: Apríl – Máj 2014 (2 mesiace)

Dosiahnuté výsledky som prezentovala v závere svojich pobytov v anglickom jazyku v rámci pravidelných prezentácií doktorandov na daných oddeleniach. Zúčastňovala som sa aj pravidelných prezentácií PhD študentov daných katedier, čo mi prinieslo bohaté skúsenosti a nové poznatky v oblasti analytickej chémie. Taktiež som bola detailnejšie oboznámená so systémom a metódami vyučovania a hodnotením študentov na daných katedrách, (zúčastnila som sa prezentácií Master thesis viacerých študentov). Počas pobytov som tiež navštevovala prednášky renomovaných zahraničných profesorov.

Doplňujúce pedagogické štúdium

DPŠ som absolvovala na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte. Štúdium som ukončila záverečnou skúškou z predmetov pedagogika, psychológia, teória vyučovanie príslušného predmetu (v mojom prípade to bola chémia) a obhajobou záverečnej práce. Absolvovaním som získala pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetu Chémia na základných a stredných školách.

Záverečná práca
Mgr. Simona Procházková: Informovanosť učiteľov chémie o použiteľných chemikáliách na slovenských základných školách

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky,
Záverečná práca, 61 strán, 4 prílohy, 2014.

Táto záverečná práca bola zameraná na výskum informovanosti učiteľov na základných školách o používaní nebezpečných chemikálií v ich laboratóriách a pri výuke. Teoretická časť práce pozostávala z deskripcie a rozdelenia kľúčových pojmov, ktoré sa ďalej objavujú v empirickej časti. Kľúčovými pojmami, o ktoré sa výskum opieral boli napríklad: záväzné právne predpisy, chemické látky, mutagény, karcinogény, prevádzkový poriadok, karta bezpečnostných údajov a chemický faktor. Empirická časť pozostávala z popisu výskumu a jeho realizácie. Informácie získané spätnou väzbou respondentov boli graficky vyobrazené znázorneniami získanými z výstupov výskumu. Záver zhodnocuje celý výskum a získané informácie. V prílohe bol tiež uvedený vzorový elektronicky dotazník.

Kľúčové slová: informovanosť, chemikálie, dotazník, výskum

Kurzy

pracujeme na tom ...

Doučovanie

Nejde Ti chémia do hlavy? Nevadí. Spolu to zvládneme. Doučujem chémiu od malých až po veľkých. Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbore Analytická chémia. Ukončila som aj Doplňujúce pedagogické štúdium z chémie. Doučovaniu chémie sa venujem už niekoľko rokov. Cena za hodinu je 8–10 eur, v závislosti od miesta doučovania a náročnosti prípravy. Materiály zabezpečujem ja.

Kontakt
 simka.prochazkova@gmail.com
 +421 919 021 899


S pozdravom